ÜGYREND EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖNYVTÁR ÜGYREND EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖNYVTÁR

ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ


EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖNYVTÁR


ÜGYREND

Érvényes: 2016. november 29.

 

Készítette:                                      Jóváhagyta:

Beke Gabriella                        Dr. Halász Gabriella

könyvtárvezető                                 főigazgató


ÜGYREND

Egészségügyi Szakkönyvtár

 

1. A könyvtárra vonatkozó adatok:

A könyvtár elnevezése: Zala Megyei Szent Rafael Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár

Nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő KSH- és megyekódja: 2032054-ZA

A könyvtár székhelye: Zalaegerszeg
Pontos címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 1.

Posta címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf.:24.
Telefon: 06 92/ 507- 500/1510,1511 m.
Telefon/fax: 06 92/ 501-590
Email cím:
info@zmkok.hu
Webcím:
www.zmkok.hu

 

2. Az osztály feladata, az osztály vezetésével megbízott vezető feladata, felelősségi és jogköre.

Az Egészségügyi Szakkönyvtár elsődleges feladata speciális könyvtári szolgáltatások révén segíteni a kórházban folyó gyógyító-oktató- és kutató munkát; függetlenül az információ megjelenési helyétől, idejétől, annak formájától. Ezen túlmenően gyűjti, rendszerezi, hozzáférhetővé tesz az intézmény munkatársainak tudományos produktumait. A laikusok esetében az ő tájékozató egészség megőrző információszolgáltatásokkal segítjük az egészségtudatos életmód kialakítását, terjesztését.

A vezető feladata irányítani, szervezni, ellenőrizni, fejleszteni a könyvtár szakmai munkáját. A könyvtár folyamatos és megfelelő működése érdekében kapcsolatot tart a kórház menedzsmentjével, a gyógyító, diagnosztikus és háttérszolgáltatást nyújtó osztályaival, valamint az országos szakkönyvtári hálózat és a városi, megyei közkönyvtárak, a könyv-és adatbázis-forgalmazók, lapkiadó/lapterjesztők képviselőivel. Felelős a könyvtárban folyó szakmai munka színvonaláért, annak megőrzéséért és fejlesztéséért. Joga- javaslattétel a kórház vezetése felé munkatárs alkalmazására, jutalmazására, esetleges büntetésére. Kötelezettségvállalóként gazdálkodik az éves (havi) pénzügyi kerettel. Aláírási jogával igazolja a munkaidőlapon az itt dolgozók havi munkaidejét. Engedélyezi a szabadságot, és a dolgozó kérésére – indokolt esetben – a munkaidő alatti meghatározott idejű távollétet. Szabadságot a dolgozó annak megkezdése előtt, a szabadság-nyilvántartás kitöltésével, írásban kérhet. Táppénzes állományról történő igazolást a könyvtár dolgozója a munkahelyen erre célra rendszeresített nyilvántartáson (füzeten) keresztül, vagy személyesen adhatja le a Humán Erőforrás Gazdálkodás Társadalombiztosítási Csoportjának.

A vezetőt távollétében mindig az osztály másik aláírási joggal rendelkező munkatársa helyettesíti. Ezen idő alatt a helyettes döntést csak halaszthatatlan ügyben hoz.

 

3.Az osztály szervezeti működése

3.1. Szervezeti felépítése

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Egészségügyi Szakkönyvtára az orvos –igazgató – tudományos és oktatási orvos –igazgató helyettes irányítása alá tartozó önálló osztályként működik.

 

orvos-igazgató

tudományos és oktatási orvos-igazgató helyettes  

könyvtárvezető

 előadó      könyvtáros

 

3.2.Munkarend:

         Hétfő- Csütörtök: 7:30-16:00

Péntek: 7:30-13:30

 

4. Gyűjtemény bemutatása:

Az 1962 -ben alapított – 2004 -től – nyilvános könyvtárként működő - Egészségügyi Szakkönyvtár gyűjteményét, annak fejlesztését alapvetően meghatározzák a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban folyó betegellátás szakterületei, szintjei, az oktató kórház funkciói, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó tudományos tevékenységek.

Könyvállomány:
Jelenleg több mint 10 000 kötetes gyűjteményünket, a klinikai osztályok profiljához igazodó, döntően magyar nyelvű, részben külföldi kézikönyvek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb orvosi-élettani szakirodalom képezi. Nem meghatározó módon, de a laikusok számára betegtájékoztatást, egészségnevelést célzó irodalommal is rendelkezünk. Sajnálatos módon, – a fenntartó pénzügyi helyzetéből adódóan - több évre visszamenően tervszerű, szisztematikus dokumentum beszerzésről nem beszélhetünk.

Folyóiratok (bekötött, kurrens):
A bekötött folyóirat állományunk száma 3265 kötet, tartalmukat illetően szinte kivétel nélkül orvosi-élettani egészségügyi szaklapok. Új évfolyamok ilyen módon történő megőrzésére 10 éve nincs lehetőség.
A kurrens folyóiratok előfizetése a 2000-es évek elején kétszáz cím fölött volt. Ezt követően először a külföldi orvosi szaklapok rendelése teljes körűen megszűnt, majd az igényelt magyar orvosi, ápolási lapok száma – a lemondások következtében – évi húsz cím alá csökkent.
Tartalmát tekintve a nálunk fellelhető orvos-egészségügyi lapok száma háromszorosa, kétszerese az egyéb (háttértevékenységet) végző szakterületi folyóiratoknál. Nyelv szerint korábban az előfizetett címek fele magyar, illetve idegen nyelvű (angol, német) volt. 2012. évtől napjainkig az idegen nyelvű orvosi lapok előfizetése szünetel.


Audiovizuális információhordozók:

Könyvtárunk összesen közel 100, ebbe a kategóriába tartozó adathordozóval rendelkezik. Ennek majdnem fele CD-ROM, Video, kiegészítve néhány DVD - vel. Valamennyi magyar nyelvű. A videók szinte kivétel nélkül egészségnevelő tárgykörben használhatók, míg a CD- ROM-ok, DVD- k között van oktató anyag is.

 

Online szakmai adatbázisok:

Előfizetés alapján:
Aktuális élő, megkötött szerződések alapján változó.

Szabad hozzáférés:
Magyar Orvosi Bibliográfia, ami a magyar nyelvű orvosi-élettani
szakirodalomról ad egyedülálló bibliográfiai szintű tájékoztatást. Tartalmát a
Magyarországon megjelenő közel 120 orvosi szaklap adja, tárgyszókészlete a Mesh magyar nyelvű változata.

Matarka, a magyar nyelvű, Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését teszi lehetővé.

PubMed több mint 25 millió idéző az orvos biológiai irodalomból, a Medline, az orvosi- élettudományi folyóiratok és e-könyvek forrásai szerint. Részben bibliográfiai adatokat, részben teljes szövegű dokumentumokat szolgáltat.

Szabványok:
Közel 20 hivatalos magyar szabvány a kórház minőségirányítási munkájához, orvosi műszerek, villamossági berendezések, építészettel kapcsolatos tennivalók ellátásához adnak támpontot.

Szilvás hagyaték:
Volt kórházi főorvos, kórházigazgató, az Ispita Alapítvány Kuratóriumának elnöke Dr. Szilvás Rudolf halálát követően, családi könyvtárának egy része került adományként a könyvtár állományába.

 

5. A működés rendje
5.1. Gyűjtőkör

Tárgy szerint

Elsődlegesen

 1. Az orvos- és élettudományok szakterületei, az intézetben folyó gyógyító, oktató-és kutatómunka által megkívánt „mélységig”. Általános orvostudomány, anatómia, élettan, gyógyszertan, mikrobiológia, kórélettan, kórbonctan, belgyógyászat (kiemelten kardiológia, gasztroenterológia, diabetológia), sebészet (általános, baleseti, szív-ér), urológia, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő-és gyermekgyógyászat (kiemelten PIC), ideggyógyászat, pszichiátria, fül-orr-gégészet, szemészet, bőrgyógyászat, onkológia, tüdőgyógyászat, sztomatológia, radiológia, laboratóriumi diagnosztika, fizikoterápia, fertőző betegségek, közegészségügy, egészségügyi szervezés és igazgatás, orvoslástörténet
 2. Ápolás elmélete és gyakorlata
 3. Egészségügyi ismeretterjesztés, betegtájékoztatás irodalma

Másodlagosan

Az intézet gazdasági-műszaki ellátó szervezetétől beérkező konkrét igények alapján, erősen válogatva a következő szakterületek irodalma: vezetéselmélet, jog, pénzügy, számítástechnika, informatika, közgazdaságtudomány, könyvtártudomány.

Dokumentumtípusok szerint

A nyomtatott formában megjelenő kiadványok mellett (könyv, folyóirat), az elektronikus úton elérhető információforrások (internet, CD, DVD, videofilm) hozzáférésének biztosítása.

Nyelvi szempontból

-          elsősorban – magyar nyelvű, (közel a teljesség igényével)

-          másodsorban – angol, német nyelvű szakirodalom (a kórház munkatársaitól beérkező egyeztetett igények alapján)

 

5.2. Beszerzési források:

Elsősorban – vásárlás (a fenntartó által biztosított éves költségvetési keret alapján)

Másodsorban - ajándék (különböző alapítványoktól, magánszemélyektől)

5.3. Az állomány feltárásának módja:

Elektronikus / online katalógus – a TextLib integrált könyvtári rendszer” A” modulja alapján
Elektronikus katalógusunk közvetlenül elérhető az ÁEEK közös katalógusán is. (2000. évtől az online katalógus elindításával egy időben a cédulakatalógus építése megszűnt.)

5.4. Állomány megőrzési szabályok:

Tartósan őrzi meg a könyvtár:

A fő (elsődleges) gyűjtőkörébe tartozó egyedi leltári számmal bíró nyomtatott dokumentumot, CD-t, DVD-t, Video-t. Tartalma szerint az orvos – élettani, ápolási, egészségügyi ismeretterjesztő irodalmat.

Ideiglenesen őrzi meg a könyvtár:

A kórház háttértevékenységével (műszak, pénzügy, gazdaság, informatika, minőségügy, élelmezés… ) összefüggő nyomtatott dokumentumokat. 

5.5. A könyvtár használatára vonatkozó szabályok

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás.
A beiratkozáshoz a következő adatok szükségesek: név, cím, születési hely és idő, személyazonosító igazolvány száma, leánykori név, anyja neve, állandó és levelezési címe, telefonszáma, email címe, munkahely neve, munkahelyi telefonszám, beosztás.

 A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. Szolgáltatásaink a könyvárba történő beiratkozás után vehetők igénybe. A könyvtárt szolgáltatásainak használatára jogosult minden 18. év feletti magyar állampolgár, aki elfogadja a szakkönyvtár használatára vonatkozó szabályokat. A használati jogosultságok attól függőek, hogy az olvasó a Zala Megyei Szent Rafael Kórház dolgozója vagy sem, továbbá egészségügyi dolgozó vagy felsőfokú intézmény hallgatója, netán laikus. 

Kölcsönzés, hosszabbítás

Könyvtári dokumentumot csak érvényes beiratkozással rendelkező olvasó kölcsönözhet. A kölcsönzési idő Zala Megyei Szent Rafael Kórház munkatársak esetén nem határidőhöz kötött. Minden más olvasói kategória esetén a dokumentumok kölcsönzési határideje kettő hét, ami szükség szerint a határidő lejárta előtt legfeljebb két alkalommal hosszabbítható. A lejárt határidők be nem tartása esetén a késedelmi díj 10,- Ft/ könyv/ nap.  A Zala Megyei Szent Rafael Kórház dolgozói könyvet, szóló folyóiratot egyaránt kölcsönözhetnek, minden más olvasó kategóriában a jogosultság csak könyv kölcsönzésre szól. Olvasótermi könyvek csak helyben használhatók. Bekötött folyóirat, CD, DVD, videó nem kölcsönözhető.

Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét. A dokumentum beérkezéséről értesítést küldünk, az előjegyzett könyveket 3 napig tároljuk, kölcsönzési határidejük két hét.
Az adott könyvtár állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtáraktól megkérjük.

A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni (pl. határidő, csak olvasótermi használat, másolási tilalom, késedelmi díj stb.) Könyvtárközi kölcsönzés a Zala Megyei Szent Rafael Kórház dolgozóinak díjmentesen történik. Egyéb olvasói kategóriához tartozóknak e szolgáltatással felmerülő költséget nem vállaljuk.

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

A késedelemért az előírt díjat az olvasó köteles megtéríteni, addig új kölcsönzést nem kezdeményezhet. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk, ennek hiányában a 3/1975.(VIII.17.) KM-PM együttes rendelet alapján kell a kárt megtéríteni. A kártérítés összege bírósági úton is behajtható.

Számítógép-használat

Az olvasói munkaállomások (e-Magyarországpont gépei) az olvasók kategóriák szerinti nyitvatartási időben használhatók. Az elektronikus katalógusok, adatbázisok használata mindenki számára ingyenes. A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektronikus leveleket küldeni. A talált dokumentumok, adatok letölthetők (hordozóról mindenki maga gondoskodik) nem intézeti dolgozóknak térítés ellenében (15,-FT/oldal) kinyomtathatók. A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtár-használati és udvariassági szabályokat, elvárásokat!

5.6.Tevékenység típusok

Alaptevékenységi besorolás:

Államháztartási szakágazat: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Kormányzati funkció:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások


5.6.a. Térítésmentes szolgáltatások

Kölcsönzés

Könyv és dokumentum kölcsönzés a könyvtár használati szabályzat szerint TextLib integrált rendszer, olvasószolgálat B modul alapján.

Helyben-olvasás,

A könyvtár olvasótermében elhelyezett nem kölcsönözhető állomány helyben használata.

Referensz-szolgálat

A könyvtárhoz beérkező egyedi kérdések hiteles forrásokból való megválaszolása.

Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés (Zala Megyei Szent Rafael Kórház munkatársainak 10 oldalig díjmentes).

Könyvtárközi kölcsönzés, (Nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést– a Zala Megyei Szent Rafael Kórház dolgozóinak kivételével – csak az olvasó költségére tudjuk teljesíteni).

A saját állományban nem található, de a beiratkozott olvasó által igényelt dokumentum beszerzése, szolgáltatása, a helyi könyvtári szabályzat és a kölcsönző könyvtár szabta feltételek alapján.

Irodalomkutatás

Egyszeri, visszamenő passzív tájékoztatás, aminek eredményeként a megadott témáról megjelent magyar és idegen nyelvű irodalomjegyzéket szolgáltatunk, beazonosítható bibliográfiai adatokkal és gyakran tartalmi összefoglalóval. Forrásai magyar és idegen nyelvű szakmai adatbázisok.

Témafigyelés /tartalomjegyzék szolgáltatás

Előre mutató aktív, folyamatos tájékoztatás a megadott téma legfrissebben közölt irodalmáról. Eredménye szinte napra kész tájékozottság egy-egy tudományterület eredményeinek változásairól, fejlődéséről. Tartalomszolgáltatással tudjuk pótolni az elő nem fizetett, de olvasói érdeklődésre számot tartó folyóiratokban megjelenő közlemények követését. Az adatszolgáltatás jellege: bibliográfiai adatok, gyakran tartalmi összefoglalóval kiegészítve. Ezek forrásai leginkább idegen nyelvű adatbázisok.

Internet-használat (e-Magyarország pont gépein, olvasói munkaállomásokon)

Az esélyegyenlőség, az élethosszig tartó tanulás jegyében, olvasóink számára nyilvános állomáson biztosítjuk az internethez való hozzáférést. Igény szerint tanácsadással segítjük annak használatát.

Portál (www.zmkok.hu), online katalógus, online referensz

A portál külön szolgáltatásainak igénybevételéhez, a regisztrációhoz szükséges adatok: név, email cím, jelszó, ellenőrző kód, amit kiegészít az orvosként vagy szakdolgozóként való regisztráció kiválasztásának lehetősége.

A könyvtári portál interaktivitását biztosítja, a „Kérdezd  a …” menüpont alatt található látogató-könyvtáros, látogató-orvos és orvos-orvos közti kommunikáció lehetősége. Ennek keretében lehet igénybe venni az online referensz szolgáltatást is. A portál „Keresés/ kölcsönzés” menüpontja - több szempontú keresés lehetőségével – nem csak a saját állományról nyújt pontos tájékoztatást. A „Rólunk” főmenü, „Vélemények/észrevételek” menüpontján keresztül tudjuk fogadni, figyelemmel kísérni az olvasói visszajelzéseket. 

 

5.6.b. Térítéses szolgáltatások

Fénymásolás

Elsősorban nem kölcsönözhető dokumentumokról (folyóirat cikkekről) olvasói igény alapján fekete-fehér másolatot készítünk.

Szkennelés

Az e-Magyarország pont multifunkciós nyomtató alkalmazásával számítógépes szoftver segítségével digitális másolatot készítünk a könyvtárhasználati szabályzat ide vonatkozó része szerint.

1.

Fénymásolat (A/4)

30,- Ft/lap

2.

Fénymásolat (A/3)

30,- Ft/lap

3.

Fényképezés saját géppel

25,- Ft/kép

4.

Digitális másolat (szkennelés)

100,- Ft/beolvasás

5.

Nyomtatás

15,-Ft/oldal

 

5.7. Egyéb könyvtárhasználati szabályok

A nem Zala Megyei Szent Rafael Kórház dolgozók csak könyvet kölcsönözhetnek. Egyidejűleg 5 dokumentumot két hétre. Bekötött folyóiratot, CD-t, DVD-t, videót nem kölcsönzünk.

Az olvasói munkaállomásokon – a vírusfertőzés elkerülése miatt – külső adathordozó eszköz csatlakoztatása csak a könyvtári munkatárs előzetes engedélyével történhet.

Az olvasó által elveszített dokumentum kártérítéseként – 3/1975(VIII.17) KM-PM együttes rendelete értelmében a könyvtár  egyedi elbírálás alapján – a beszerzési egységár többszörösére is igényt tarthat. A szükség szerinti kártérítési igényének érvényesítése a kórház jogásza révén történik, hasonlóan a késedelmi díjak megtérítéséhez.

5.8. A könyvtár nyitvatartási rendje

Egészségügyi dolgozóknak:

Hétfő - Csütörtök:                                                        7:30 - 16:00

Péntek:                                                                       7:30 - 13:30

Nem egészségügyi dolgozóknak:

Kedd, Csütörtök:                                                         13:00-16:00

 

6. Belső és külső kapcsolatrendszer

 

 

Belső kapcsolatrendszer- a kórház gyógyító-és diagnosztikus osztályaival való együttműködés célja dokumentum-és információszolgáltatás, az ott folyó gyógyító, tudományos-és kutatómunka, oktatás/képzés, önképzés segítése. A kórház orvosainak/szakdolgozóinak, tudományos munkáinak (közlemények/előadások) gyűjtése, rögzítése, hozzáférhetővé tétele külön adatbázis révén (TEKA, MTMT, MTA-REAL). A belső kapcsolattartás alapja az osztályos könyvtári összekötők hálózata. A belső elektronikus szakinformációs szolgáltatásaink meghatározó színtere az intranet e célra létrehozott „Szakinformációk” menüpontja.  A háttérosztályokkal történő együttműködésben a hangsúly a napi működésünket segítő informatikai, műszaki, pénzügyi szolgáltatások igénybevételén van. 

 

Külső kapcsolatrendszer: a könyvtárak hálózati elven való működése miatt, cél a más könyvtárak szolgáltatásainak szükség szerinti igénybevétele, saját szolgáltatások igény szerinti nyújtása. (pl. könyvtárközi kölcsönzés) különös tekintettel az orvosi könyvtári hálózatra. (Kiemelt kapcsolatunk az ÁEEK Orvosi Könyvtári hálózati központjával a Nyugat-Dunántúli Régió Orvosi Könyvtáraival, PTE Orvostudományi Kar Könyvtárával, MTA Könyvtárával, Zalaegerszeg közművelődési könyvtáraival).

 

7. Felelősségi körök

 

 

Könyvtárvezető

 

 • Felelős az Egészségügyi Szakkönyvtár szakmai munkájáért, az aktuális és szükségszerű fejlesztési elképzelések előterjesztéséért. A szakkönyvtár zavartalan működése érdekében az intézeten belüli és külső kapcsolatok kiépítéséért, ápolásáért.
 • Az itt dolgozó munkatársak szakmai fejlődésért
 • Minőségbiztosítási feladatok ellátásáért
 • A könyvtár munkatársai által végzett munka koordinálásáért, ellenőrzéséért
 • Szakmai egyesületekben való képviseletért
 • Gyűjtőkörnek megfelelő-adott pénzügyi keretek között folyó –állománygyarapításért
 • Irodalomkutatás (meghatározott) adatbázisokból
 • SDI (szelektív témafigyelés, tartalomjegyzék-szolgáltatás)
 • A könyvtár honlapjának tartalmi fejlesztése  
 • A kórházi intranet hálózaton folyamatos szakinformáció-szolgáltatás, az ott elérhető információk szükség szerinti aktualizálása
 • A könyvtári munka fejlesztését segítő pályázati kiírások figyelése, lehetőség szerinti csatlakozás, pályázati projekt megvalósítás

 

Előadó:

 • Olvasószolgálat (beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, visszavétel, raktári rend) végzése a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer alapján.
 • Könyvtárközi kölcsönzés (dokumentumok igény szerinti beszerzése, más könyvtáraktól jelentkező igények kielégítése).
 • Egészségügyi Szakkönyvtár Portál tartalmi frissítése és karbantartása (TEKA adatbázis építése, Egészségügyi Szakkönyvtár Portál „Tudástár” főmenü pontja alapján).
 • MTA Reál adatbázisba történő feltöltéshez a dokumentumok digitalizálása PDF formátumban.
 • e-Magyarország pont felhasználóinak igény szerinti segítségnyújtása.
 • Osztályos adminisztrációs feladatok ellátása. (ECOSTAT, Iktatás, Jelenlét, Munka – és Tűzvédelmi feladatok)
 • Osztályos leltár kezelése.
 • A vezető eseti megbízása alapján kapott feladat ellátása.
 • Fénymásolás.
 • Dokumentum feldolgozás, tartalmi formai feltárás, katalógusépítés.
 • Folyóiratok (intézeten belüli) irányítása.
 • Beérkező dokumentumok állományba vétele – TextLib A modul alapján (adatbázis építés – dokumentumok formai, tartalmi feltárása).
 • Egyedi leltárkönyv vezetése.
 • Selejtezés, törlés az állományból (TextLib C modul)
 • Külön gyűjtemények (Szilvás hagyaték) gondozása.
 • Raktári rend folyamatos fenntartása.

 

 

 

 

8. Az osztály működését segítő felelősök feladata és felelőssége

-          Minőségirányítási felelős: feladatait szakkönyvtárunkban az osztályvezető végzi. Ezen feladatkörben ellátja a minőségirányítási irodával történő közvetlen kapcsolattartást; a könyvtári minőségirányítási rendszer működtetését és fejlesztését. Irányítja az osztály külső-és belső auditra való felkészülését és részt vesz azon. Felel az új dolgozó osztályos minőségirányítási dokumentumok alapján történő oktatásáért, az osztály minőségirányítási dokumentumainak – a minőségirányítási dokumentumkezelő által való kezeléséért, a dokumentumok előkészítéséért, módisításáért, felülvizsgálatáért, a rendszer működtetéséből adódó operatív teendők ellátásáért. (Pl. nem megfelelőségek kezelése, javító intézkedések meghatározása.)

-          Tűz-és munkavédelmi felelős: rendelkezik az adott munkaterülethez kapcsolódó tűz-és robbanásveszély megelőzéséhez, tűz esetén elvégzendő feladatok végrehajtásához, emberélet-és anyagi javak megóvásához szükséges ismeretanyaggal, ami alapján feladata:

o   A munkahelyi vezető megbízása alapján, a szinten tartó tűzvédelmi oktatások évenkénti egyszeri megtartása,

o   Az elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatások nyilvántartása a Tűzvédelmi Oktatási Naplóban

o   Tűz esetén a tűzriadó terv szerinti tájékoztatás (tűzvédelmi előadó felé)

Munkavédelmi felelősként – a munkahelyi vezető megbízása alapján – a munkahelyen bekövetkezett baleset rögzítése a Munkabaleseti Nyilvántartási Naplóban, majd a baleset írásban való bejelentése a munkavédelmi szervezetnek.

9. Osztályértekezletek rendje

Évente legalább négy alkalommal (negyedévenként), amire a kórház igazgatás képviseletét kérjük. ( A könyvtár munkáját alapvetően meghatározó előre tervezhető vagy nem tervezett esetek alkalmával – ezek megbeszélésére, megoldására külön osztályértekezletet tartunk. )

Az osztályértekezletekről minőségbiztosítás szabályai szerint jegyzőkönyv készül.

Állandó napirendi pontok:

- szakirodalmi referátum az éppen soron következő munkatárs által ismertetett cikk megbeszélése

- egy-egy munkatárs beszámolója saját munkaterületéről- annak közös értékelése

- tájékoztatás az intézmény vezetésétől kapott időszerű információkról

- elvi, gyakorlati egyeztetés az aktuális ügyek kapcsán (munkaszervezési kérdések)

- egyéb ügyek (munkatársak által felvetett eredmények, problémák megbeszélése

 

10. Kapcsolattartás az intézet vezetésével

Cél itt is a kölcsönös tájékoztatás, tájékozódás, ami különböző módon történhet.

Dokumentumok alapján

            Éves beszámoló, munkaterv (minden év első hónapjában).

            Osztályértekezletek jegyzőkönyvei (a tárgyalt témák nagyságrendjének függvényében).

            Iktatott, hivatalos levél (szükség szerint).

            Az intranet biztosította levelezési rendszer, e-mail.

Szóban

            Egy konkrét adott ügy megbeszélése előzetes egyeztetés szerint.

            Telefonon történő vélemény/ döntés kérése kisebb horderejű ügyekben.

 11. Igazgatói utasításokban, értesítőkben foglaltak ismertetésének, megvalósításának, ellenőrzésének és nyilvántartásának rendje

-          Az igazgatói értesítők / utasításokat a könyvtár munkatársai saját intranet címükre kapják. Az osztályos szintű intézkedést igénylő, az osztályvezető címére érkező igazgatói utasítások betartásáért / betartatásáért az osztályvezető felel.  

-          Az abban foglaltak ellenőrzése az előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzésével történik.

12. Munkahelyi ellenőrzés rendje

Módjai – heti beszámoltatás – osztályértekezletek alkalmával

-          nyilvántartások átnézése (leltárkönyv, törlési könyv, iktatás, könyvtári szolgáltatások naplói, nyilvántartásai, ….)

-          TextLib adatbázis (kölcsönzési, katalógusfunkció modul szúrópróbaszerű ellenőrzése

-          A könyvtári honlap tartalmi / formai szempontú ellenőrzése alkalomszerűen

-          Raktári rend szúrópróbaszerű ellenőrzése

Az ellenőrzések tapasztalatainak rögzítése.

Ha kell, a szükséges javítások elrendelése.

 

 

 

13. Rendkívüli helyzetek kezelése (katasztrófahelyzet esetére vonatkozó eljárás..)

 

 

 

A rendkívüli helyzetekben követendő eljárást szabályozza a

 

Ü:2-11/11-FŐI/2006

Ü:2-11/24-FŐI/2002 igazgatói utasítás, valamint a könyvtár falain látható

Tűzriadó-terv (menekülési útvonal)

14. Munka-balesetvédelmi, sugárvédelmi, tűzvédelmi szabályok

 

 

Ide vonatkozó igazgatói utasítások

 

Ü:2-11/40-FŐI/2000

Ü:2-11/8-FŐI/2001

Ü:2-11/16-FŐI/2001

Ü:2-11/13-FŐI/2002

Ü:2-52/11-FŐI/2005

Ü:2-52/31-FŐI/2007

1016-1/2009

Ü.: 431-1/2015.

 

Ide vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumok

MBE-09-ZMK-TMV-05

MBE-09-ZMK-TMV-12

MBE-09-ZMK-TMV-09

MBE-09-ZMK-TMV-03

MBE-09-ZMK-TMV-02

MBE-09-ZMK-TMV-06

MBE-09-ZMK-TMV-07

MBE-09-ZMK-TMV-01

MBE-09-ZMK-TMV-13

MBE-09-ZMK-KÖN-01

Frissítve: 2016.12.07.