Könyvtártörténet Könyvtártörténet

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár története

 

1962-1968 Előzmények, első évek

1969-1975 Egyre javuló működési körülmények, bővülő szolgáltatások

1976-1989 Növekvő állomány, gyarapodó létszám, olvasóképzés

1990-2000 Számítástechnikai fejlesztések, minőségbiztosítás, mindez új helyen

2000-2004 Új szervezeti keretek, javuló számítástechnikai feltételek

2005-2008 Működés "takaréklángon" némi fejlesztési lehetőséggel 

2009-2011 Kettősség szorításában

2012-201Szándékok és lehetőségek

 

Előzmények, első évek (1962-1968)

A Zala Megyei Kórházban az itt dolgozó orvosok, nővérek szakmai fejlődését segítő könyvtár alapításának, a könyvállomány folyamatos gyarapításának gondolatát először dr. Hetés Ferenc kórházigazgató fogalmazta meg. Elhatározását tett követte, aminek eredményeként 1962. decemberében létrejött a kórház orvosi könyvtára. (A hivatalos leltárkönyv első bejegyzése 1963. március 15-i dátummal található.) Addig, maga a kórházigazgató intézte az új könyvek beszerzését, kölcsönzését. A kezdetek kezdetén ezen orvosi könyvek a kórház légoltalmi pincéjében, zárt szekrényekben voltak elhelyezve. Az első orvosi könyvtáros dr. Takáts Ádámné (Kati) volt, akinek az alapításkor egy 2x2 m-es portásfülke szolgált munkahelyül. Dr. Takátsné nemcsak az első könyvtárosa volt a kórháznak, hanem ezen könyvtár évtizedekre szólóan meghatározó személyisége, vezetője. Szakismereteit  az OOKDK hároméves tanfolyamán szerezte. Az induló állományt 2000 kötet könyv és kb. 50 előfizetett folyóirat jelentette. A könyvtár leltárkönyvébe történt első bejegyzés: 1963. március 15. Ezen szaklapok fele magyar, fele pedig idegen nyelvű volt. Az első jelentősebb könyvtári munkák közt a könyvleltár majd a katalogizálás említendő. Ezek eredményeként már egy ellenőrizhető, visszakereshető, betűrendes – és tárgyszókatalógussal feltárt állomány állt a kórházi dolgozók/olvasók rendelkezésére. A kezdeti időkben a megyei kórház orvosi könyvtára alközpontként irányította a pózvai Megyei Tüdőgyógyintézet, a nagykanizsai, keszthelyi és hévizi kórházak könyvtárainak szakmai munkáját. Orvos-tanácsadóként dr. Bán András belgyógyász főorvos segített. 1963. augusztusától az újonnan átadott ebédlőépület egyik terme adott otthont a könyvtárnak. Itt már 12 olvasó egyidejű helyben olvasásának is meg voltak a feltételei. Ekkor már 70 féle folyóirat állt rendelkezésre, amiből 41 külföldi volt. Az idegennyelvű folyóiratok származási helye – a korra jellemző  kifejezéssel – 18 tőkés, 23 „népi demokratikus” ország volt. A könyvtár szolgáltatásai között szinte a kezdeti időktől fogva szerepelt az irodalomkutatás és a könyvtárközi kölcsönzés. Az orvosok kérésének megfelelően a nyitvatartási idő ebben az időszakban 10-től ½ 7-ig volt. 

 

vissza az elejére

 

Egyre javuló működési körülmények, bővülő szolgáltatások (1969 – 1975)

A megyei kórház új főépülete 1969. november 15-én került átadásra. Ennek első emeletén, az igazgatással közös folyosón kapott új helyet a könyvtár. A jobb működési körülményeket egy 120 m2-es , önálló, polcokkal tagolt terem jelentette. Itt már 5000 kötettel és 71 kurrens folyóirattal várta olvasóit a könyvtár. Ezen időszak egyik legkiemelkedőbb eseménye az úgynevezett könyvtáros-verseny. Az OOKDK által 1971-ben meghirdetett verseny célja „..a könyvtárak működésének és elsősorban tájékoztató munkájának továbbfejlesztése, az orvosok szakirodalmi tájékozódásának nagyobb mértékű elősegítése.”  A versenykiírás szerint három kategóriában (országos intézetek, alközpontok, tagkönyvtárak) 3-3 díj és egy-egy vándorserleg (a fenntartó intézménynek) várt a győztesre. Részvételi szándékát  39  könyvtár – köztük a zalaegerszegi – jelezte. A résztvevőknek két év állt rendelkezésre, hogy felkészüljenek. A benevezés feltétele volt, hogy a könyvtári munka alapját jelentő nyilvántartások  (könyv-és folyóiratleltár, szerzői betűrendes katalógus, folyóirat érkeztetési nyilvántartás, munkanaplók vezetése) az előírásoknak megfeleljenek, naprakészek legyenek, továbbá az állomány kizárólag könyvtári célokat szolgáló önálló helyiségben legyen elhelyezve. Dr. Takáts Ádámné a versenykiírás szellemében tárgyszókatalógust szerkesztett az 1968-tól beszerzett könyvtári anyagból. Ezen kívül katalógust készített  a fordításokról, a mikrofilmekről és különlenyomatokról. Az osztályos referátumokat -azok összegyűjtését követően - peremlyukkártyán  dolgozta fel. A könyvtárba járó aneszteziológiai folyóiratok cikkeinek analitikus feltárását fénylyukkártyás módszerrel végezte. Könyvtárunk kimagasló eredménnyel (75 ponttal) nyerte meg alközponti kategóriában az első díjjal járó vándorserleget és a 3000 Ft-ot. 1970-75. között a könyvtárban szakfordítószolgálat is működött. Ennek keretében Dr. Pais Józsefné német, angol, francia és olasz nyelvből magyarra, illetve magyarról német nyelvre fordított. Az elvégzett szakfordítások mennyiségére utalnak az 1972-es adatok, ami szerint az évben 477 oldal terjedelemben 91 közlemény került itt lefordításra. Az 1974/75-ös tanévtől kórházunk a Pécsi Orvostudományi Egyetem oktatókórháza lett. A kórházban nőtt az orvosok, szakdolgozók száma, valamint megalakult a Tudományos Bizottság. Igazgatói értesítő ösztönözte az itt dolgozókat a továbbképzésre. Ezek a tények is mind  hozzájárultak a könyvtári szolgáltatások növekvő igénybevételéhez. Miután a szakfordító a könyvtári tennivalókból is kivette részét, így a nyitva tartás reggel ½ 8-tól este ½ 7-ig tartott. 1975. júliusától – Buzsáky Katalin munkábaállásával – már két könyvtáros fogadta az olvasókat.

 

vissza az elejére

 

Növekvő állomány, gyarapodó létszám, olvasóképzés (1976-1989)

A Zalaegerszegtől 8 km-re lévő pózvai Megyei Tüdőgyógyintézetben 1962-től 5000 kötetes betegkönyvtár is működött az orvosi könyvtár mellett. Ezt szervezetileg 1977-ben a megyei kórházhoz csatolták, így a „külső telephelyen” lévő könyvtárral évekig két telephelye volt könyvtárunknak. A „külső” könyvtár állománya 1983-ban került a belső kórházba. Ettől az évtől kezdve – dr. Takáts Ádámné, dr. Polner Kálmánné, Buzsáky Katalin személyében -háromra nőtt a kórház könyvtárosainak száma. A ’80-as években a könyvtárosok az orvostanhallgatók és a nővérek oktatásába is bekapcsolódtak. Egyrészt mert az itt gyakorlaton lévő egyetemisták így kaphattak némi ízelítőt a szakirodalmi ismeretekből, az abban való tájékozódás lehetőségeiről, másrészt, mert a szakdolgozók tanrendjében is szerepelt a könyvtári ismeretek tantárgy. 1984. decemberében  ment nyugdíjba dr. Takáts Ádámné, aki alapítóként 22 éven át vezette az orvosi könyvtárat. „Hálózatunk egyik erőssége ment személyében nyugdíjba.” – írta róla az Orvosi Könyvtáros. Érdemei elismeréseként kétszer „Kiváló Munkáért”, egyszer pedig kulturális miniszteri dicséretben részesült. Vezetése alatt  a könyvtár folyamatosan, egyenletesen fejlődött. 1985. januárjától 1986. második feléig dr. Polner Kálmánné vezette a könyvtárat. Tőle Buzsáky Katalin vette át ezt a feladatot. Még említést érdemlő a Soros Alapítvány által adományozott fénymásoló, amihez 1989-ben jutott a könyvtár. Ez jelentősen megváltoztatta, megkönnyítette a könyvtárközi kölcsönzést.

 

vissza az elejére

 

Számítástechnikai fejlesztések, minőségbiztosítás, mindez új helyen (1990-2000)

1990. február-márciusában ismét költözött a könyvtár. Ezúttal a Műveseállomással egy épületbe, a magas földszintre, az Informatikával egy folyosóra. Az itt rendelkezésre álló 190 m2 alapterületből 48 m2 könyvkiválasztó tér, közel 45 m2 olvasóterem, majdnem 45 m2  a személyzeti öltőző, irodák  területe, míg a fennmaradó rész az alagsori raktáré. A 90-es évek elején 2 részmunkaidős nyugdíjas és egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs dolgozott itt. 1994. november 1-től a könyvtár vezetésére Beke Gabriella kap megbízást, amit 1999. június 1-től osztályvezetőként lát el. Időközben három teljes, egy részmunkaidős dolgozóra nőtt a könyvtárosok száma. Ők betűrendben : Beke Gabriella, Csarnai Imréné, Szabóné Simon Beáta, dr. Zókáné Bozsik Anna. Szerencsénkre elmondható, hogy a kórház akkori vezetése dr. Várszegi József orvos-igazgatóval, majd a jelenlegi dr. Csidei Irén főigazgatóval – a kórház hosszú távú érdekeit szem előtt tartva – mindig a megfelelő hangsúlyt helyeztek a könyvtárra.  1995-ben a kórház, -ennek részeként a könyvtár -bevezette az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer, ami alapján sikeresen akkreditálták az intézményt. A könyvállomány az 1994. évi 9064 kötetről 2000-re 10 647-re nőtt. Az 1995-ben a  272 előfizetett szakfolyóiratból 130 volt magyar, 142 pedig idegen nyelvű. 2000-re ez a szám a következőképp változott. A 210-re csökkent kurrens folyóiratból 115 volt magyar, 95 pedig külföldi. A bekötött folyóiratok száma 1994-ben 3685, míg 2000-ben  4212 kötet volt. Ebben az időben az állomány részét képezte még 3 videó és 7 darab CD. A könyvtárnak 2000-ben 826 olvasója közül 603 volt kórházi dolgozó. A könyvtárlátogatók száma 1996 évi 3348 főről 2000-re 3134-re csökkent, míg ez idő alatt a kölcsönzött dokumentumok száma 5553-ról 4862-re változott. Évente körülbelül 24 ezer oldal másolatot szolgáltattunk, valamint igény szerint sajtófigyelést is végeztünk. A könyvtárközi kölcsönzések iránt megnövekedett igényt jól mutatja, hogy míg 1994-ben 515, addig 1997-ben csaknem kétszereséhez, 11110 dokumentumhoz juttattuk így olvasóinkat. Az általunk más könyvtáraknak szolgáltatott dokumentumok száma 1996. évi 214-ről 2000-re 719-re nőtt. A Magyar Orvosi Bibliográfiából végzett irodalomkutatások száma az 1995. évi 19-hez képest  2000-ben 118 volt 1995. novemberétől rendelkezünk a MEDLINE adatbázis CD-ROM változatával. Az 1990-es évek közepétől komoly számítástechnikai fejlesztésekbe kezdett a könyvtár. Célunk az volt, hogy mielőbb megteremtsük az elektronikus könyvtári szolgáltatások műszaki-informatikai hátterét, hardver feltételeit. Az első számítógép – az Ispita Alapítvány jóvoltából – 1995-ben került hozzánk. Ezt 1996, - 1997-ben újabbak beszerzése követte, aminek eredményeként 1999-ben már önálló könyvtári hálózat működött. A kórházi hálózattól független számítógépes hálózat Novell Intranet Networe 4.11 operációs rendszer kezdetben három szervert és hat munkaállomást kötött össze. A három szerver a Novell, az integrált könyvtári rendszert működtető TextLib, valamint az internetkapcsolatot biztosító DNS web/levelező szerver. A munkaállomások közül először négy dolgozói, egy kölcsönzői és egy olvasói volt. Ugyancsak az Ispita Alapítvány jóvoltából megvásárolt TextLib integrált könyvtári rendszernek köszönhetően 1996. március 12-én elkezdődhetett a könyvtári munkafolyamatok gépesítése. Ehhez a tervezett négy modulból ( A- Feldolgozás, katalógusfunkciók,  B- Olvasószolgálat, SDI szolgáltatás támogatása, C – Szerzeményezés,  D- Időszaki kiadványokkal kapcsolatos funkciók) a mai napig az első három áll rendelkezésre. Könyvtári internetkapcsolatunk szervezeti, műszaki keretét az NIIF Programiroda és az általuk működtetett országos gerinchálózat (HBONE), annak zalaegerszegi csomópontja adja. 1998. januárjában – amikor még a kórház egyetlen másik osztályának sem volt kapcsolata a világhálóval- egy telefonmodemes, egy munkaállomást érintő kapcsolattal tettük meg az első lépéseket az internet felé. 1999. februárjától már mikrohullámú kapcsolattal rendelkeztünk, aminek akkor az adatátviteli sebessége 0,5 Mbit/sec volt. Erre a műszaki háttérre a következő adatbázis- illetve saját elektronikus szolgáltatások épültek. 1995-től a MEDLINE havi frissitésű CD-ROM változata, 1999-től a Proquest Medical Library orvosbiológiai folyóiratok teljes szövegét tartalmazó online adatbázisa, 2000-től pedig a Current Contents  Clinical Medicine illetve Life Sciences sorozatainak heti frissitésű mágneslemezeiről szolgáltattunk. 1998-tól saját elektronikus szolgáltatásként önálló honlappal rendelkezünk. Jeles eseményként kell megemlíteni, hogy 1997. november 27-28-án – könyvtárunk fennállásának 35 éves jubileumán- házigazdái lehettünk a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége I. Országos Értekezletének.   1999. áprilisától könyvtárunk – a kórház szervezetében – önálló osztály besorolást nyert.

 

vissza az elejére

 

Új szervezeti keretek, javuló számítástechnikai feltételek (2000-2004)

2002. novemberétől könyvtárunk – orvosi könyvtár helyett – Egészségügyi Szakkönyvtár néven nyilvános könyvtárként tevékenykedik. Ennek következtében a kórház dolgozói mellett minden beiratkozott egészségügyi dolgozó és e szakterület iránt érdeklődő laikus igénybe veheti szolgáltatásainkat. A könyvtár munkatársainak létszáma 2005 februárjában négy teljes időben alkalmazott munkatársra nőtt, akik közül ketten felsőfokú, ketten középfokú végzettséggel látják el munkájukat. Név szerint, betűrendben: Beke Gabriella, Foki Orsolya, ,dr. Paksáné Szentgyörgyi Éva,  Schmidtné Farkas Mária. Beke Gabriella könyvtárvezető munkájáért 1995-ben Orvos-igazgatói dicséret-et, 2002-ben Főigazgatói Dicsérő Oklevel-et kapott. Szakkönyvtárunk tagja a HUNGARNET Egyesületnek (1995-), a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének (1996-), az Informatikai  és Könyvtári Szövetségnek  (1998- ), TextLib Egyesületnek (1999-). A fenntartó intézmény (kórház) költségvetéséből a könyvtárra fordított költségek a következőképp változtak: 2001– 27 189 097-, Ft;    2002. – 36 201 644-, Ft;  2003. – 37 124 704-, Ft;  2004. – 38 363 117-, Ft. A könyvtár olvasóinak száma 2001-ben 805, 2004-ben 868 fő volt. Könyvállományunk 2004 év végén 10 513 kötet volt, 15 936 050-, Ft értékben. Ugyancsak 2004. év végén 4194 bekötött folyóiratot tudhattunk magunkénak 8 366 086-, Ft értékben. 2005 évre előfizetett  206 folyóiratból 108 magyar mellett 98 idegen nyelvű. A papíralapú folyóirataink közül 106 elektronikusan is elérhető általunk. A 2000. utáni számítástechnikai fejlesztések eredményeként 2003. márciusától önálló DNS szerverrel rendelkezünk, aminek eredményeként önálló webcímen is elérhető könyvtárunk. (www.zmkok.hu). A mikrohullámú adatátvitel sebessége 2003. októberében 2 Mbit/sec-ra, 2003. decemberében pedig 11 Mbit/sec-ra nőtt. Egy sikeres IHM pályázat következtében 2004. májusától e-Magyarország pont működik könyvtárunkban, így a korábbi egy munkaállomás helyett három szolgálja olvasóink internethasználatát. A nyomtatott dokumentumaink mellett egyre  több adatbázisból tudunk szolgáltatni, egyre több adatbázishoz tudunk hozzáférést biztosítani. Ezek: 2001-től a Cochrane Library (online változat), 2002-től az EMBASE, 2003. júliusától az EBSCO, 2003. szeptemberétől egységes OVID platform alatt (MEDLINE, EMBASE, EBMR), majd 2004. szeptemberétől a Clinical Evidence. Időközben bővültek saját elektronikus szolgáltatásaink is. 2001. júniusától működik online katalógusunk, 2003. áprilisától online referensz-szolgáltatásunk. 2003. márciusától az ARIEL 3.3 szoftver fogadó része teszi igazán gyorssá, korszerűvé a könyvtárközi kölcsönzés keretében végzett dokumentumszolgáltatásunkat. Olvasóink száma 2004. év végén 868. Az év során nálunk járt 3091 könyvtárlátogató 3725 dokumentumot kölcsönzött. Ugyancsak 2004-ben könyvtárközi kölcsönzés keretében 1200 dokumentumot szolgáltattunk olvasóinknak, míg 598 a más könyvtáraknak adott dokumentumok száma. Az irodalomkutatásaink száma – 2004-ben – 75 volt. Témafigyelést, tartalomjegyzék-szolgáltatást az utóbbi évek során kb. 50 fő részére kb. 250/260 tárgykörről/folyóiratról végzünk. A honlapunk látogatottsága alapján virtuális látogatóink száma – 2004-ben- 2248 volt. Az olvasói munkaállomások használatának emelkedését jól mutatja, hogy a 2000. évi 222 főről 2004-re 770 főre nőtt e szolgáltatásunkat igénybe vevők száma. Meg kell még említeni saját kiadványainkat, amikkel elsődleges célunk, hogy a kórház munkatársainak (orvosok, egészségügyi szakdolgozók) tudományos megfigyeléseit közzétevő előadásokat, közleményeket összegyűjtsük, rendszerezzük, rögzítsük és hozzáférhetővé tegyük. Az Ispita Alapítvány segítségével útnak indítottuk A Zala Megyei Kórház orvosainak bibliográfiáját, A Zala Megyei Kórház egészségügyi szakdolgozóinak bibliográfiáját valamint a Tudományos Közlemények Jegyzékét. Szakkönyvtárunk rövidebb és hosszabb távú célkitűzéseit egyaránt meghatározza  az utóbbi években folyó tudásmenedzsment program valamint a további számítástechnikai fejlesztések. Mindezeken túl  olvasói/felhasználói  igények mind teljesebb megismerését/kielégítését az itt dolgozók elhivatottsága mellett az „életben lévő” minőségbiztosítási program garantálja.

 

vissza az elejére

 

Működés „takaréklángon” némi fejlesztési lehetőséggel (2005-2008)

Kevesebb munkatárs, kevesebb munkaállomás, folyamatosan csökkenő működésre és állománygyarapításra fordítható keret. 2006. októberéig négy fő – Beke Gabriella, dr. Paksáné Szentgyörgyi Éva, Foki Orsolya és Schmidtné Farkas Mária -dolgozott a könyvtárban. Ezt követően munkatársaink száma háromra csökkent. 2008–ban dr. Paksáné nyugdíjazása miatt négy hónapig ketten próbálták kielégíteni a könyvtárban jelentkező igényeket, míg augusztustól Czigány Judit személyében egy frissen végzett szakember lett az új munkatárs.


Az Ispita Alapítvány támogatásával folytattuk kiadványozási tevékenységünket. 2005-ben kiadtuk a Zala Megyei Kórház orvosainak bibliográfiáját 2000-2003, valamint a Tudományos közlemények jegyzékét 2001-2002. 2005-ben link-és irodalomajánlókat készítettünk az epilepszia, a tuberkulózis, világnapja, a dohányzásellenes, kábítószer-ellenes, nemzetközi rákellenes világnap, az egészség, az AIDS világnapja alkalmából, vagy az élet időskorban, háziápolás – házipatika, elsősegélynyújtás témaköreihez. 2006-ban szakterületi link-és dokumentumajánlók készültek – többek között – a patológia, a sebészet, szemészet, aneszteziológia, onkológia, infektológia, radiológia, pszichiátria neurológia, szülészet-nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, gyermekgyógyászat, szívsebészet, kardiológia képviselői számára. 2007-ben a kórház által havonta megjelentetett Kór-lap című folyóiratban rendszeresen bemutattunk egy-egy orvos szakmai adatbázist. A figyelemfelhívás mellett röviden ismertettük azok használatát.
Nehezítette munkánkat, hogy ezen években a nyomtatott dokumentumokat illetően szisztematikus, folyamatos állománygyarapításról nem beszélhetünk. Még a magyar nyelvű orvosi, ápolási kézikönyvek megvásárlására sem nyílt mód. Külföldi folyóirataink száma 96 címről - 29-re csökkent. Számítógépes munkaállomásaink, szervereink szinte kivétel nélkül cserére, korszerűsítésre szorulnak. Ugyanez igaz Textlib integrált könyvtári rendszerünk DOS-os változatára is.

2006. március 21-én házigazdái voltunk egy orvosi könyvtárakat érintő minőségirányítási konferenciának. Miközben a 2006-os év kiemelkedő volt könyvtárosaink külföldi tapasztalatszerzése szempontjából is. Két munkatárs párizsi ( IV. 8-12.) majd prágai (V.3-4.) tanulmányúton gyarapíthatta tudását.Hosszú idő után 2006. májusában teljes körű festés-mázolás történt a könyvtárban. Sajnos, ugyanakkor nem éppen szívderítő események elszenvedőivé is váltunk. 2006. június 18-ról 19-re virradóra betörtek a könyvtárba, 253 000,- Ft-os kárt okozva, amelyhez 30 000,- Ft-os rongálásból eredő kár társult. Ebből 163 495-et térített meg a biztosító. Egy szinte új számítógépet, 2 LCD monitort és egy vonalkódleolvasót tulajdonítottak el. Az ezt követő rendőri nyomozás eredménytelen volt. 2008. szeptember 18-án, majd 22-én a művese-állomástól eredő beázás következtében 294 bekötött folyóiratunk vált használhatatlanná, kb. 633 000,- Ft értékben. A kárt még növelte a nem bekötött folyóirataink tönkretételéből eredő eszmei és anyagi veszteség. Szerencsénkre azért új szolgáltatási, fejlesztési lehetőségek is akadtak könyvtárunk ezen időszakában. 2007. novemberétől egy gépen kapcsolódhattunk a kórház intranet hálózatához, ami új információszolgáltatási lehetőséget is jelentett számunkra. A 2008. januárjától előfizetett Proquest Medical Library adatbázis azért is jelentett újdonságot felhasználóinknak, mert ezt igény szerint otthoni munkaállomásaikról is használhatták. Könyvtárunk honlapját az e-Magyarország pályázat keretében e Magyarország Varázsló Ivy csapatának segítségével fejlesztettük. Megújult honlapunk 2008. márciustól működik. Itt kapott helyet TEKA (Tudományos előadások közlemények adattára) nevet viselő adatbázisunk, ahol a Zala Megyei Kórház orvosainak és szakdolgozónak tudományos munkássága követhető nyomon 1990-től napjainkig. Hosszú időre szóló fejlesztési lehetőséget jelentenek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár vezette konzorcium tagjaként a TIOP 1.2.3 "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepo-Expressz" az infrastruktúra fejlesztést, míg a TÁMOP 3.2.4/08/1 „Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" - az élethosszig tartó tanulást támogató könyvtári szolgáltatások kialakítását, működtetését jelöli meg célként.

 

vissza az elejére

 

Kettősség szorításában (2009-2011)

Bővülő pályázati lehetőségek; szűkülő működési feltételek. 2009-2011.

A TIOP 1.2.3 pályázat 5 milliós - szakkönyvtáraknak biztosított, maximálisan igényelhető - forrásából felhasznált 4 989 540,- Ft révén (2009. júliusában) Egészségügyi Szakkönyvtárunk olyan számítástechnikai infrastruktúrát tudott kialakítani, ami kórházi könyvtárak közt mondhatni, egyedülálló.
Az informatikai fejlesztések eredményeként, hét új, korszerű munkaállomás alkotja a változatlanul Novell alatt futó könyvtári hálózatot. Négy a dolgozók munkáját segíti, egy a kölcsönzést szolgálja, míg a kettő új géppel összesen négy áll az olvasók rendelkezésére. Valamennyi dolgozói, olvasói munkaállomáson elérhető az internet, valamennyi dolgozói munkaállomásról használható az intranet. Internetkapcsolatunk optikai kábelen, húsz végponttal került kiépítésre. Üzembe helyezés időpontja: 2010. június 10.

2.31 Hardver

A pályázati fejlesztések nyomán már a következő új számítógépek, számítástechnikai eszközök alkotják hálózatunkat. 1 szerver, 1 switch (24 portos) (3COM Baseline29); egy szünetmentes tápegység (APC Smart 1000 VA), hét új munkaállomás, egy hálózati és egy laserjet nyomtató, három 20” Samsung 2043SN TFT valamint négy ProComputer Barebone 20”-os TFT monitor. Az új hálózat üzembe helyezésének időpontjai: Szerver, szünetmentes, switch: 2010. május 31; három számítógép monitorral, egy nyomtatóval (szoftverekkel) 2010. március 10; négy számítógép (szoftverekkel) , hálózati nyomtató: 2010. június 10.

Könyvtári hálózat

2.32 Szoftverek

A TextLib integrált könyvtári szoftvere mellett jogtiszta használatra egy MPP Desktop Ultimate spamszűrő, (három felhasználós), három MS Office 2007 Small Business programcsomag, MS Windows XP Home HU CD OEM 1PK valamint négy Windows 7 Home Prémium 32b OEM HUN operációs rendszer került beszerzésre.

2.33 Integrált könyvtári rendszer

A TextLib integrált könyvtári rendszer új szerver programja Linux alapú, a munkaállomások Windows alatt működnek, továbbá a Z39.50 protokoll révén a távoli keresés lehetősége is adott. A TextLib-hez kapcsolódó kiegészítő programok közt leginkább érdemes megemlíteni, hogy külön menüponton keresztül történik könyv / folyóirat érkeztetés. Az olvasó / könyvtáros közti kapcsolattatás módja az e-mail lehetőségével bővül. Az olvasók külön egy „olvasói állapot” webfelületen kísérhetik figyelemmel mely dokumentumokat kölcsönözték, ezek kölcsönzési idejét szükség szerint meghosszabbíthatják, vagy előjegyzésbe vehetik azon dokumentumokat, amelyek éppen nem hozzáférhetők, de igényt tartanak rá. Ugyancsak e helyen folyamatosan tájékozódhatnak a könyvtár által beszerzett új kiadványokról. További újdonság, hogy ez a TextLib verzió a vakok-és gyengénlátók akadálymentes webhasználatát is segíti. A munkaállomás program üzembe- helyezésének időpontja 2010. február 5. A szerverprogramé pedig 2010. május 18.

A TÁMOP 3.2.4 pályázat mindenekelőtt – az élethosszig tartó tanulás jegyében – a könyvtári, információs szolgáltatások fejlesztésére biztosított nagyon jó lehetőséget. A benyújtott terveink alapján elnyert összeg 8 274 320 forint volt. A 2010 júliusában induló projekt egyik legnagyobb vállalkozása az egészségügyi szakportál létrehozása, működtetése.

www.zmkok.hu önálló webcímen működő egészségügyi szakportálunk a megyei kórházak, kiemelt betegellátó intézmények tekintetében is egyedülálló. A Startlap csoport konyvtar.lap.hu címen található linkgyűjteményében szerepel, elérhető szakportálunk. Az IQSYS ZRT fejlesztőinek közreműködésével – nem csak a megyei kórházak szakkönyvtárai szintjén – egy hosszú távon is sok igényt kielégítő egészségügyi szakportált sikerült létrehozni, ami használható „sima” látogatóként is, de kiemeltebb szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek. A portál erősségei közé tartozik, hogy a saját könyvtár állománya mellett még hét – az orvostudomány-élettan területén legfontosabb – hazai, valamint kettő - meghatározó jelentőségű - külföldi adatbázisban lehet egy felületről keresni.  Interaktivitását illetően figyelemre méltóak a Kérdezd a könyvtárost!, Kérdezd az orvost! funkciók. Az utóbbinál az e-konzíliumként is működő orvos-orvos közti kommunikáció lehetősége, ami korántsem általános, a Zala Megyei Kórház orvosai és a vonzáskörzetbe tartozó háziorvosok közti párbeszéd lehetőségét nyújtja, előzetes regisztráció alapján. A Tudástár külön a laikusoknak, külön a szakembereknek teremt jó tájékozódási lehetőséget az internet biztosította – tárgykörünkbe vágó - elektronikus források között. Beleértve a Zala Megyei Kórház orvosai, ápolói tudományos megfigyeléseit, tapasztalatait rögzítő előadások és közlemények adattárát is. A portál 2011. március 8-tól, a tesztperiódus lezárását követően áll a nyilvánosság rendelkezésére. Portálunk nem kimondottan gyűjteményalapú (e-katalógus), nem csak web-alkalmazásokra épülő (linkcentrumok, távoli források), hanem egy meghatározott felhasználói kör számára nyújt információ-és problémaalapú szolgáltatást, az IQ portálokra jellemző – dinamikus tartalomkezelés, virtuális szerkeszthetőség – révén.

A felhasználói képzés jegyében szervezett biblioterápiás tanfolyam tíz előadása, három tréningje olvasmányélményekre alapozva segítette az önismeret fejlesztését, lelki eredetű problémák megoldását. A tanfolyam résztvevői az itt megszerzett ismereteiket – a fenti céllal szerveződő - különböző csoportok vezetésénél alkalmazták.

Nem elhallgatható eredménye a pályázatnak a 400 orvosi kézikönyv analitikus feltárása, a könyvek fejezetcímeiig való kereshetősége. Nem kevés idő, energia, elszántság kell ahhoz, hogy ezek a folyamatok tovább éljenek, új elemekkel bővüljenek.

Miután a könyvtár munkáját is erősen meghatározzák az ott dolgozó személyek, így a 2011-es év személyi változása is említést érdemel. Ez év augusztusában távozott a könyvtárból Schmidtné Farkas Mária, aki helyére október végén Csáky Kata lépett.

Mi a kettősség másik fele? Miben nyilvánulnak meg a szűkülő működési feltételek?

2006-tól dolgozói létszámunk felére, a könyvtárra fordított kiadások egyharmadára csökkentek. A még négy, majd három fővel vállalt nyilvánosságnak, az e-Magyarország pont működtetésének, a pályázati feladatoknak, a Magyar Tudományos Művek Tára szerződéses kötelezettségeinek tartósan kettő fővel nem könnyű megfelelni. Az egyre szűkülő pénzügyi keretek a könyvbeszerzés mellett már az idegen-nyelvű orvosi szaklapok előfizetését sem hagyták érintetlenül. Felhasználói igény és a kielégítés lehetősége, könyvtáros szakmai szándék és megvalósítási lehetősége mintha egyre távolodna egymástól. Mikor lesz ebből a kettősségből egy egyirányú pozitív folyamat? Mert hogy előbb vagy utóbb igen, az szinte bizonyos.

vissza az elejére

Szándékok és lehetőségek (2012-2017)

Szakkönyvtárunk 2012. év decemberében ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját. A félévszázados jubileum jegyében az év során - havonta új feladatokkal - könyvtári totó játékot indítottunk a kórház munkatársainak. Továbbá, - a könyvtár munkáját észrevételekkel, javaslatokkal segítő, tanácsadó célzattal, a jobb, közvetlenebb felhasználói igények megismerésének reményében - megalakítottuk a „Könyvtárbarátok köre”-t, ami - legnagyobb sajnálatunkra - megfelelő fogadókészség (?) a tagok időhiánya (?) intenzívebb érdeklődés hiánya (?) miatt egy idő után működésképtelenné vált. A Kór-Lap című kórházi újság 2012. november-decemberi számaiban - két részre bontva - olvasható volt a könyvtártörténet. Úgynevezett „beépített könyvtárosként” arra törekedtünk, hogy speciális felhasználói csoportunk egyre jobb megismerése alapján egyre hatékonyabb módon hozzá tudjunk járulni alapvető céljaik megvalósításához.

Munkánkban új elemként jelenik meg a Magyar Tudományos Akadémia projektjeihez való kapcsolódás. Ennek részeként - 2011. év végi közös szerződésben kötött megállapodás alapján - a kórház vezető orvosainak tudományos munkáit el kezdtük feltölteni a Magyar Tudományos Művek Tárába. Az eredmény, hogy míg 2013-ban 23 munkatársunk publikációs listája volt elérhető, addig 2015 - re 31 munkatársunk „szerepelt” szerzőként az MTMT adatbázisában. Ez 254 kórházunkhoz köthető tudományos közleményt jelent, a rájuk való 3125 hivatkozással. Talán nem érdektelen, hogy az első négy kórház egyikeként vált nyilvánossá fenntartó intézményünk tudományos munkássága. Ehhez szervesen kapcsolódik - szintén szerződésben rögzített módon - az MTA Reál Repozitóriumában való jelenlétünk. Itt, az MTMT-ben bibliográfiai adatokkal szereplő publikációk, mint intézményi cikkgyűjtemény - teljes szöveggel, pdf A formátumban - elérhetők, megtekinthetők. Kórházunk nevéhez rendelt teljes közlemények száma - 2015. év decemberében - 626. Egyáltalán nem elhanyagolható feladat ezen két adatbázis folyamatos frissítése, karbantartása.

Fontos, szorosan ide kapcsolódó 2015-ös intézeti minőségi cél: „ A Zala Megyei Kórház munkatársainak a betegellátás színvonalára, biztonságára is visszaható tudományos munkásságának, aktivitásának figyelemmel kísérése, növelése.”

Könyvtárunk történetében először valósított meg akkreditált képzést Szakinfo - Szakirodalom-kutatás napjainkban címmel.  E szabadon választható elméleti továbbképzés célcsoportja az egészségügyi szakdolgozók voltak. Az öt foglalkozás tudásszint-felmérő teszttel zárult, ami - megfelelő teljesítés esetén -16 pontot jelentett a résztvevőknek. A képzésre 2014. október 14.-én és 21.-én került sor.

Nálunk működő e-Magyarország pont révén - e-tanácsadó mentori közreműködéssel - részt vettünk a TÁMOP 2.1.2 Tudásod a jövőd programban. Az idegennyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztését célzó projekt 2010. év decemberétől 2014. év szeptemberéig tartott.

Online katalógusunk 2013. október 16-tól - az orvosi könyvtári katalógusokat egy webfelületen  „egyesítő” - GEMSZI közös katalógusán is elérhető.

Ugyancsak a GYEMSZI Egészségpolitikai Szakkönyvtára közreműködésével - tesztelés jelleggel - több orvosi adatbázis kipróbálására tudtunk lehetőséget biztosítani orvosainknak. Az átlag egy-egy hónapos próbahozzáférések nyomán a Springer, az Ebsco, Elsevier, valamint a Proquest Hospital Collection szolgáltatásainak megismerésére volt mód 2014. második félévében. Ezt kiegészítendő - 2015. év szeptemberében - gyógyszerészeink a Micromedex gyógyszerészeti adatbázist tesztelhették.

A témafigyelő és tartalomjegyzék szolgáltatásunk alapját képező Current Contents Clinical Medicine és a Current Contents Life Sciences adatbázisok - általunk korábban több mint tíz évig használt - ftp-s verziója 2013. januárjától megújult, web-es felületre váltott. Ennek következtében - a technikai átállás után - egy magasabb szintű szolgáltatással segíthettük orvosaink szakinformációs, szakirodalmi tájékozódását egészen 2016. januárjáig. Ekkortól ugyanis ezt az előfizetést is szüneteltetnünk kellett.

Még 2011-ben bevezetésre került az EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer a kórházban, ami újabb feladat elé állította a könyvtárosokat.

Általános tendenciaként elmondható, hogy a személyes igénybevételek csökkenésével egyidejűleg számottevően nő  a virtuális felhasználóink, a távhasználók, távhasználatok száma. Egyre inkább az értéknövelt könyvtári / információs szolgáltatások iránt nő az igény.

2015. novemberében - a könyvtár történetében ugyancsak először - az EMMI által elrendelt szakértői vizsgálatra került sor könyvtárunkban. Ennek eredményeként a nyilvános könyvtárként való további működéshez való jogosultságot megkaptuk. A szakmai munka elismerésére, megerősítésére, valamint a működési feltételek ( elsősorban pénzügyi, személyi) javítására vonatkozó szakértői megállapítások úgy a fenntartó mint az itt dolgozók számára - a jövőt illetően - mértéket és irányt adók. 

2018. februártól - Beke Gabriella könyvtárvezető nyugdíjazásától - új vezető végzi a szakmai munka irányítását.

 

Beke Gabriella  
2018. február 1.

 

vissza az elejére

 

Frissítve: 2018.02.01.